Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ – Общински съвет – Г. Дамяново