ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ 3ЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ ЗА 2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛННИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (ОПНИЕВИБГ) НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2020 ГОДИНА

About Администратор

Вашият коментар