ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/, СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

About Администратор

Вашият коментар