Временни комисии

Временните комисии се създават с решение на Общински съвет – Георги Дамяново по конкретни поводи – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В своето решение за създаване на временната комисия Общински съвет – Георги Дамяново определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и след приемане на решение на общинския съвет.

В МОМЕНТА НЯМА ИЗБРАНИ КОМИСИИ