ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19”

Община Георги Дамяново кандидатства и бе одобрена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или […]

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ЕЛОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.02.2021 Г. ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН НОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК В С. ЕЛОВИЦА – ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 0879374794 И РАБОТНО […]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ 3ЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ ЗА 2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛННИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (ОПНИЕВИБГ) НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2020 ГОДИНА