Меню

Търгове и Конкурси


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 38
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 12 Октомври 2016 14:48

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.

 


16-09-2016

Пазарни консултации на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2.„Инвестиции всъздаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура "от Мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" и чл. 44 от Закона за обществените поръчки за обект: „Рехабилитация на общински пътища MON2113 / III - 1024, Георги Дамяново - Говежда / - Копиловци, от км 0+000 до км 6+650, MON1110 / III - 815, Боровци - Видлица / - Гаврил Геново / III - 1024, от км 0+000 до км 2+200 и MON 2111 /III – 102, Бели Мел-Монтана/ - Видлица – Чемиш – Каменна Рикса – oт км 0+000 до км 7+500, община Георги Дамяново”

 


01-08-2016

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти: „Рехабилитация на път MON 2111 /III – 102, Бели Мел-Монтана/ - Видлица – Чемиш – Каменна Рикса – oт км 0+000 до км 7+500, Община Георги Дамяново“"Благоустрояване на улична мрежа в с. Меляне, с. Дълги Дел и с .Каменна Рикса, Община Георги Дамяново

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ         24.08.2016

Протокол 1 от работата на комисията             29.08.2016

Протокол 2 от работата на комисията             29.08.2016

Доклад за работата на комисията                     29.08.2016

Решение за определяне на изпълнител          29.08.2016

Обявление за възложена поръчка                    12.09.2016

Договор с изпълнител                                          12.09.2016


12-04-2016

Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново, Екологична оценка и Оценка за съвместимост

 

Протокол 1.1 и Протокол 1.2 от работата на комисията                  08.06.2016

 СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ        09.08.2016

Протокол 2 от работата на комисията                   17.08.2016

Протокол 3 от работата на комисията                   17.08.2016

РЕШЕНИЕ                                                            17.08.2016

Договор с изпълнител                   11.10.2016


 11-04-2016

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за строителство с предмет: „Ремонт и изграждане на обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Георги Дамяново през 2016 г.”

 

Протокол 1 от работата на комисията        25.04.2016

Протокол 2 от работата на комисията        04.05.2016


15-03-2016

Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Георги Дамяново за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ        26.04.2016

Протокол 1 от работата на комисията           20.04.2016

Протокол 2 от работата на комисията         09.05.2016

Протокол 3 от работата на комисията         09.05.2016

Доклад от работата на комисията               09.05.2016 

Решение           09.05.2016 

Договор с изпълнител                07.06.2016

Информация за освободена гаранция за участие               07.06.2016


08-03-2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и отчитане на проекти на община Георги Дамяново по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения             13.05.2016

Протокол 1 от работата на комисията      13.04.2016

Протокол 2 от работата на комисията     19.05.2016

Протокол 3 от работата на комисията     19.05.2016

Протокол 4 от работата на комисията     19.05.2016

Доклад от работата на комисията           19.05.2016

Решение за определяне на изпълнител   19.05.2016

Решение за промяна по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП      11.03.2016

Договор с изпълнител               14.06.2016

Информация за освободена гаранция за участие       14.06.2016


09-11-2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа с дължина – 34 км. на територията на община Георги Дамяново за зимен сезон 2015/2016 година” 

 Протокол на комисията - 19.11.2015г. 

 


 29-07-2015 г. 08:35

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища: МП – 51515 –„Попов мост- с.Копиловци”, МП 10233 „Видлица – Чемиш – К. Рикса”, МП 81517 „Разклон ДИП – Д. Слатина, МП 81513 Лопушански манастир – Помеждин, МП 81505 Разклон – с. Еловица”

 

Протокол - 11.08.2015

 


30-10-2014 г.

 

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Укрепване на свлачище по десния бряг на река Дългоделска Огоста, в участък под деривационния канал на МВЕЦ „Орион”, в землището на с. Меляне, община Георги Дамяново”

 

Решение за откриване на процедурата   30.10.2014 г.

Становище за осъществен предварителен контрол

Доклад от дейността на комисията     27.11.2014 г.

Решение     27.11.2014 г.


 

 

 


Website Security Test