Програми и отчети

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020-2027г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТE ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРЕЗ 2019г.

ДОКЛАД на община Георги Дамяново за 2019г.за изпълнението ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ(2012-2020)
на област Монтанa

ПЛАН-ПРОГРАМА за дейността на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТE ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
на Община Георги Дамяново за 2020г.