Обяви и търгове

Покана     Свидня 2019 – Обява   Заявление за участие

Проект „Център за независим живот“

Прессъобщение приключване проект 01.12.2018

Информация напредък към 30.09.2017 г.

Прессъобщение към 30.09.2018 г.

Прессъобщение 30.05.2018

Информация напредък 30.03.2018 г.

Информация напредък към 30.09.2017 г.


Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Проект ОПРГТ Монтана

Приложение № 1 – Характеристика на собствеността на горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Терминологичен речник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 CICES_Finalised-V5.1_01012018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Анкетно проучване на експертното мнение за разработване на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Запитване към специализираната общинска администрация за разработването на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Зони на уязвимост

Приложение № I.1 – Идентифицирани несъответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ № III.1 Ползватели на възмездни ползи

ПРИЛОЖЕНИЕ № II.1 Функционални категории

ПРИЛОЖЕНИЕ № II.2 Екосистемни ползи предоставяни от горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ № III.2 Горски територии, предоставящи възмездни екосистемни ползи


Търг с тайно наддаване за възлагане на дейността „Продажба на стояща дървесина на корен от обект 001“

Заповед

Условия за участие

Проекто договор

Приложения


Обявление от отдел „Териториално и селищно устройство“ при община Георги Дамяново

Свидня
Свидня – заявка – 2018
Свидня – статут 2018
Свидня – постер – 2018

Кърлежи и комари
Кърлежи и комари – решение
Кържели и комари – програма