Обяви и търгове

Търг с тайно наддаване за възлагане на дейността „Продажба на стояща дървесина на корен от обект 001“

Заповед

Условия за участие

Проекто договор

Приложения


Обявление от отдел „Териториално и селищно устройство“ при община Георги Дамяново

Свидня
Свидня – заявка – 2018
Свидня – статут 2018
Свидня – постер – 2018

Кърлежи и комари
Кърлежи и комари – решение
Кържели и комари – програма