Наредби, правилници и програми

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Георги Дамяново за 2020 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА за дейността на МКБППМН – Община Георги Дамяново за 2020 год.

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги – 2021 год.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 г. в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦАТА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ .9 ОТ ППЗСП 01.02.2020 г. – 31.01.2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020-2027г

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МАНДАТ 2019 – 2023Г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново (Загл. изм. с Решение № 160/21.01.2009г.)

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Програма за енергийна ефективност на община Георги Дамяново 2020 – 2022 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на община Георги Дамяново

Наредба за управление на отпадъците

SKMBT_C224e19041709200

3. Присъствен списък община Георги Дамяново

Мотивирана справка ОПРГТ Монтана

Община Георги Дамяново обществено обсъждане

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново

НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗП. НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Георги Дамяново

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

НАРЕДБА ЗА РЕДА, КРИТ. И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКР. ФИН. ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НАРЕДБА ЗАНАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

НАРЕДБА ЗАРЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

НАРЕДБА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

НАРЕДБА НА ОС ЗА ОПР. И АДМИН. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША, ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и № 2 ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПМЛ 2019-1

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Наредба за определяне размера на местните данъци

НОАМТЦУ

Обявление ПУП

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново

Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2018 г.