Правилници и наредби

НОАМТЦУ

Обявление ПУП

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново

Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2018 г.