Правилници и наредби

SKMBT_C224e19041709200

3. Присъствен списък община Георги Дамяново

Мотивирана справка ОПРГТ Монтана

Община Георги Дамяново обществено обсъждане

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩ. РЕД И ЧИСТОТА

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗП. НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ НАРЕДБА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

НАРЕДБА ЗА РЕДА, КРИТ. И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКР. ФИН. ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НАРЕДБА ЗАНАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

НАРЕДБА ЗАРЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

НАРЕДБА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

НАРЕДБА НА ОС ЗА ОПР. И АДМИН. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША, ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и № 2 ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПМЛ 2019-1

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Наредба за определяне размера на местните данъци

НОАМТЦУ

Обявление ПУП

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново

Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2018 г.