Екология

Месечен график за сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци:

20018: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври

2017: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври   м. ноември   м. декември

Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци

Наредба за управление на общинските пътища

Решение №158 на ОБС за общинските пътища

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново

Решение №421 на ОБС за управление на отпадъците

Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.

Решение №294 на ОБС за актуализация на общинска програма за управление на отпадъците

Програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Решение №176 на ОБС за приемане на общинска програма за опазване на околната среда

Отчет за изпълнение на общинска програма за изпълнение дейностите по отпадъци на територията на община Георги Дамяново за 2017 г.

Схеми кофи и контейнери 2017 г

Решение №277 на ОБС отчет отпадъци