Екология

ОУПО-ГЕОРГИ ДАМЯНОВО-ПП

ПП-G.DAMYANOVO-celen_list

Проект на ОУП – Приложения:

GD_MAIN_OPOREN PLAN-1.1.Oporen plan GD_MAIN_OPOREN PLAN-1.2.Oporen plan KIN GD_MAIN-PP-2.1.Predvaritelen proekt GD_MAIN-PP-2.2.Shema selishtna sistema GD_MAIN-PP-2.3.Shema transport GD_MAIN-PP-2.4.Shema energijni iztochnici GD_MAIN-PP-2.5.Shema ViK sistema GD_MAIN-PP-2.6.Shema KIN GD_MAIN-PP-2.7.Shema zelena sistema GD_MAIN-PP-2.8.Shema teritorii zashita GD_MAIN-PP-2.9.VIDSOBSTVENOST

ДОСВ

Доклад за ЕО

Съобщение за консултации

Община Георги Дамяново, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Георги Дамяново, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях:  http://georgidamyanovo.com/ Становища, бележки и препоръки могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Георги Дамяново – г-жа Цветелина Александрова и/или на електронна поща: gd3470@mail.bg, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

Месечен график за сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци:

20018: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври

2017: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври   м. ноември   м. декември

Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци

Наредба за управление на общинските пътища

Решение №158 на ОБС за общинските пътища

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново

Решение №421 на ОБС за управление на отпадъците

Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.

Решение №294 на ОБС за актуализация на общинска програма за управление на отпадъците

Програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Решение №176 на ОБС за приемане на общинска програма за опазване на околната среда

Отчет за изпълнение на общинска програма за изпълнение дейностите по отпадъци на територията на община Георги Дамяново за 2017 г.

Схеми кофи и контейнери 2017 г

Решение №277 на ОБС отчет отпадъци