Екология

Районът на община Георги Дамяново е признат за един от най-чистите в екологично отношение в страната. Чистотата в населените места се осигурява чрез организирано сметосъбиране. Събирането на битовите отпадъци се извършва от специализирана фирма по договор с общината, разполагаща с необходимата техника, като сметта се извозва и депонира на Регионалното депо за битови отпадъци – Монтана. Мониторинга на компонентите на околната среда (вода, въздух, почви, радиологичен фон и шумово натоварване) се извършва периодично от РИОСВ-Монтана. Оценката на общото екологично състояние на общината е много добро. Няма източници на вредни емисии в атмосферния въздух, вкл. радиоактивни такива, не се формират производствени отпадъчни води.


Територията на общината влиза в границите на две проекто-защитени зони по Натура 2000 – Защитено звено “Западен Балкан” с код BG0002002 по Директива 79/409 на ЕС за опазване на дивите птици и “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG000104 по Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местообитания.
На територията на общината се намират две защитени местности, обявени за такива по Закона за защитените територии. Това са:
–      ЗМ “Копрен, Равно буче, Деяница, Калиманица”, землище на с. Копиловци – обявена за защитена територия със Заповед №3751/1973г. на МГОПС с обща площ 536,4 ха орски фонд. Местността обединява четири живописни едноименни местности в Копиловския дял на Западна Стара планина.

–      ЗМ “Ускето” – намира се в Дългоделския участък на Западна Стара планина на 1550м н.в., в горната граница на гората и представлява естествена вековна смърчова гора, остатък от съществуващите някога тук иглолистни гори. Обявена през 1949г. за резерват с площ от 1,9 ха, по-късно със Заповед №802/1992г. на Министерството на околната среда поради малката площ е прекатегоризирана в защитена местност.

About admin

Вашият коментар